Απαιτούμενη άσκηση και φυσική δραστηριότητα την εβδομάδα

Επεξήγηση του ακρωνύμου ΣΕΧ: Σ = Συχνότητα άσκησης (πόσο συχνά) , Ε = Ένταση της άσκησης (πόσο σκληρά και δύσκολα), Χ = Χρόνος άσκησης (πόση ώρα)